04/03/21

תקנון תחרות טיפ מאמא לאמא עבור חיתולי האגיס  – מרץ  2021

חברת צעדים ראשונים  מכריזה בזה על עריכת תחרות בעמוד הפייסבוק למוצרי האגיס קימברלי קלארק.

 1. הגדרות:
  • "אתר התחרות" – עמוד ה-Facebook של צעדים ראשונים – https://www.facebook.com/first.steps.il.
  • "הפרסים"- שלושה פרסים המכילים ערכות של חיתולי האגיס לחודש.
  • "כתובת הדואר" – כתובת הדואר האלקטרוני של עורכת התחרות: [email protected]
  • "עורכת התחרות" – צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ (ח.פ. 514310556) במענה כאמור לעיל;
  • "משתתף": אזרח\ית מדינת ישראל מגיל 18;
  • "תקופת התחרות":3.21 – 04.03.21 . עורכת התחרות רשאית לשנות את תקופת התחרות, לקצרה או להאריכה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 2. לא ישתתפו בתחרות: עורכת התחרות, מנהליה, שותפיה, עובדיה ובני משפחותיהם וכל גוף/ אדם אחר שאינו עונה להגדרת משתתף לעיל (כולם או חלקם).
 3. השתתפות בתחרות:
  • ההשתתפות בתחרות אינה כרוכה בתשלום.
  • עצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה.
  • בתקופת התחרות יעלו המשתתפים באתר התחרות תגובה ובה יציינו טיפ לחופשת הלידה בתקופת הקורונה.
  • ביחד עם העלאת התגובה לאתר התחרות על המשתתף לאפשר פנייה אליו בהודעה פרטית בתיבת המסרים של פייסבוק, למקרה של הודעה על זכייה.
  • כל משתתף רשאי להעלות לאתר התחרות תגובה אחת בלבד. במידה ותועלה יותר מתגובה אחת, תהא עורכת ההגרלה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבחור אחת מבין התגובות שהועלו לאתר התחרות לצורך התחרות.
  • בכפוף להוראות סעיף 3.5 לעיל, רק התגובות שהועלו ונקלטו בפועל באתר התחרות של עורכת התחרות בתקופת התחרות ביחד עם פרטים מזהים/להתקשרות של המשתתף יוכלו להשתתף בתחרות.

 

 1. הפרסים בתחרות והזכייה
  • בתום תקופת התחרות, יבחר צוות שימונה על-ידי עורכת התחרות את שלוש התגובות הטובות, המקוריות ביותר לדעת הצוות שצוינו בתגובות שהועלו על-ידי המשתתפים לאתר התחרות.
  • שלוש התגובות שנבחרו יזכו בפרס כל משתתף שהעלה אותן ומקיים את תנאי תקנון זה שחתם על כתב הסכמה בנוסח שייקבע על-ידי עורכת התחרות לפרסום תמונתו של הזוכה ופרטים בדבר הזכייה בפרס. למען הסר ספק, הזכייה עשויה להיות מסוקרת, לרבות לצורך קידום מוצרי ושירותי עורכת התחרות, והזכאות לקבלת הפרס מותנית בחתימה על כתב ההסכמה הנ"ל.
  • המשתתף מאשר כי במידה ויזכה, החברה תוכל לפרסם את שמו, תוכן תגובתו ותמונתו גם לשימוש עתידי.
  • הפרס אינו ניתן להמחאה ו/או להעברה לאחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה.
  • עורכת התחרות תשלח לכל זוכה הודעה בדבר זכייתו כהודעה פרטית בפייסבוק. ותערוך עד 3 ניסיונות ליצור קשר טלפוני עם הזוכים בשעות העבודה הרגילות במהלך 72 שעות, במרווח של שש שעות לפחות בין כל ניסיון יצירת קשר. "יצירת קשר" מהווה קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה שפרטיו הומצאו לעורכת התחרות. עורכת התחרות לא תשאיר לזוכה הודעה בדבר הזכייה (באמצעות אדם אחר, מענה טלפוני וכיוב').
  • לא נוצר קשר עם הזוכה תוך 4 ימים ממועד הזכייה, תפסל זכייתו ועורכת התחרות ו/או מי מטעמה, ינסו ליצור קשר עם המשתתף שציין בתגובתו דורגה רביעית, וכך הלאה עד לאיתור המועמד העונה על כל תנאי תקנון זה.
  • לעורכת התחרות שמורה הזכות לפסול על-פי שיקול דעתה הבלעדי השתתפות ו/או זכייה בתחרות בגין הפרת תנאי תקנון זה ו/או הפרת כל דין.
  • למען הסר ספק, מובהר כי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל הוצאה הכרוכה במימוש הפרס ו/או בפקיעת מועד המימוש.
  • לא ניתן לערער על תוצאות התחרות.
  • חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת התחרות תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת התחרות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.
 2. ככל שלא ייקלטו נתונים בשל תקלה ברשת האינטרנט ו/או ברשת התקשורת ו/או בשל כל תקלה טכנית אחרת שיש בה כדי להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על התנהלותה התקינה של התחרות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע השתתפות בתחרות מבעד מי שמעוניין בכך, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה. עורכת התחרות ו/או מי מטעמה לא תחוב בכל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשתתפות / אי השתתפות בתחרות ולא תעמוד נגד עורכת התחרות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין השתתפות/ אי השתתפות בתחרות.
 3. עורכת התחרות שומרת על זכותה לפעול על-פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. הודעה בדבר שינויים כאמור תפורסם באתר האינטרנט של עורכת התחרות או באתר התחרות סמוך למועד השינוי.
 4. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
 5. למען הסר ספק יובהר כי התחרות נערכת לצרכי משחק גרידא, ולא תחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל"ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או מזל.
 6. התחרות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת התחרות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת התחרות לכל משתתף להציע לעורכת התחרות את השתתפותו, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.
 8. במקרה בו יארע אירוע אשר איננו בשליטת עורכת התחרות, לרבות לאור המצב הביטחוני הקיים ו/או העתידי, אשר יצריך לדעת עורכת התחרות את דחיית התחרות – תדחה התחרות לאחר תום האירוע האמור.
 9. ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת התחרות או בעמוד הפייסבוק של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ".