תקנון תחרות צעדים ראשונים

תקנון תחרות חודש האהבה בצעדים ראשונים
פברואר 2019

 

 1. כללי
 • בין התאריכים 14/02/19-28/02/2019 תערוך חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ תחרות 

  

 • במסגרת התחרות אמהות ימליצו על יולדות/נשים בהריון . ישלחו להן את המייל להרשמה
 • יולדות יירשמו בטופס ההרשמה ויציינו מי המליצה להן להרשם
 • מתוך הגולשים המשתתפים/ההרשמות שתתקבלנה בפעילות בהתאם לתקנון זה ייבחרו 2  זוכים , מקום ראשון ומקום מילוי לכל מקרה של אי איתור, אי עמידה בתקנים של המקום הראשון
 • הזוכה תהייה זו שנרשמו בזכותה הכי הרבה יולדות לאתר. 
 • בטופס רישום יש לציין מי המליצה ליולדת /אשה בהריון להרשם. 
 • ככל ששם הממליצה תופיע יותר פעמים כך תשפר את סיכוייה לזכות.  

הוראות כלליות

2.הגדרות
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

 • "עורכת הפעילות" – חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ
 • הפרס – תכשיט של סי סמדר אליאסיף בשווי 320 ש"ח. 

ב.        "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ג.      "משתתף/ת בפעילות" – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.

ד.      "הפרסום" – ביום 14.2.18 יפורסם המבצע בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות. ויישלח דיוור לאמהות.

 • "זוכה בפרס" – משתתף במבצע אשר עומד בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה, והמליץ על יולדת כפי שמתבקש, וכן היולדת אשר המליץ עליה.
 • "תקופת הפעילות" – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.
 • לשון זכר בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.

 

 1. תקופת הפעילות

הפעילות בתוקף החל מיום 14/02/19 וכלה ביום 28/02/19 (עד לשעה 24:00).

 

 1. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בפעילות מותרת לכל חבר עמוד "צעדים ראשונים" בפייסבוק, המחזיק מייל תקני , מחזיקבפרופיל פייסבוק אישי, פעיל ואמיתי, המייצג אותו ואותו בלבד. פרופילים עסקיים, כפולים, מזויפים, וכאלה שאינם מייצגים אדם אמיתי ופרטי – לא יכולים להשתתף בפעילות זו.

למען הסר ספק מדובר בעמוד הפייסבוק בקישור www.facebook.com/first.steps.il בלבד, ולא באף עמוד ו/או קבוצה אחרים.

ויתור תביעות ו/או טענות

המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.

                 

 1. בחירת זוכה

עם סיום המבצע תבחר עורכת הפעילות את 2 המשתתפים , מקום ראשון ומילוי מקום אשר יותר יולדות רשמו אותן כממליצות להרשם לפעילות צעדים ראשונים ואף ביצעו הרשמה בפועל.

 

עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 15/3/18 בעמוד הפייסבוק את שם הזוכה,   תנסה ליצור קשר עם הזוכה בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירה,  ואולם, במידה ולא ייווצר עמו קשר תוך 48 שעות ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.  במקרה זה הפרס יימסר לזוכה  שקיבל את המקום השני – מילוי מקום.

 

הפרס יימסר לזוכה במשרדי עורכת הפעילות צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בדואר/בשליחות/במסירה אישית במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לאחר שזוהה כדין.

 

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 

 

 1. פירוט הפרס
 • הפרס לזוכים הינו: תכשיט של סי סמדר אליאסיף בשווי 320 ₪ כולל מ.ע.מ.
 • הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.
 • הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה.

 

 1. אחריות:
 • התקנון יימצא במשרדי חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת הפעילות בכתובת היובלים 3 הוד השרון

 

 • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

 

 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

 

 • למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון הפייסבוק בעמוד עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

 

 • עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.

 

 1. שונות

א.      כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.

 • עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.

ג.        תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק של צעדים ראשונים כאמור.

ד.      תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה.      אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

 • למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

 

 

 

פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת info@first-steps.co.il או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל.

 

 1. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 5. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב

 

 

 

 

 

תנאי שימוש – אתר first-steps.co.il

1.כללי

אתר first-steps.co.il הינו אתר אינטרנטי המאפשר, באמצעות רישום מוקדם, תיאום פגישות עם נציגות הסברה: פגישות אישיות לאחר לידה ופגישות במסגרת חוגי בית לנשים בהריון .
בנוסף האתר מספק מידע מקיף בתחום הריון, לידה והורות האתר מפנה  למאגרים של בעלי מקצוע ונותני שירות בתחומים אלו .

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת המשתמש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בלתי נפרד בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין בעלי האתר. מוסכם כי בעלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מטעמו במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר ובמקרה של הפרת תנאים כלשהי ע"י משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי בעלי האתר.

הכותרות בתקנון זה הינם מטעמי  נוחות בלבד ואין לייחס להם כל משמעות מעבר לכך.

 1. הגדרות

  2.1 "החברה"- צעדים ראשונים יזמות בשיווק בע"מ.2.2 האתר –   first-steps.co.il2.3 "המידע" – כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגואים, סימני מסחר, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כתבות, מאמרי חדשות, פרסומים וכו'.2.4 "משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

2.5 "פרסומים" – כל אדםו/או גוף ו/או גורם נותן שירותיםו/או מוכר מוצרים לקהל הרחב.

3. רישום לאתר

3.1. לצורך קבלת שירותים מסויימים באתר לרבות רישום לקיום פגישות עם נציגות, כניסה לאזורים 'סגורים' באתר וכיו"ב, נדרש המשתמש לבצע רישום הכולל מסירת פרטים אישיים.
המשתמש נדרש למסור פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו. מסירת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977. לידיעתכם, מסירת פרטים כלשהם הינה בהתאם לרצונכם החופשי בלבד, ואינכם חייבים לעשות כן. עם זאת, אי מסירת הפרטים כאמור, לא תאפשר שימוש בשירותים מסוימים באתר.

3.2 ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי ח"י ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.

3.3 אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

3.4 הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו.

3.5 מפעילי האתר מבצעים מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו, בהתאם להצהרת הפרטים. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו. לפיכך, המשתמש פוטר את בעלי האתר מכל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

3.6 המשתמש יהא אחראי לשמירה על סודיות סיסמתו באתר. המשתמש יהא אחראי על כל פעולה ושימוש שייעשו בחשבונו, בין אם נעשו בסמכות המשתמש ובידיעתו ובין אם לאו. המשתמש מתחייב כי ידווח מיידית למפעילי האתר על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונו, ע"מ שאלו יוכלו לנקוט בצעדים הנדרשים על-מנת להפסיק שימוש כאמור.

3.7 לצורך רישום כאמור, יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמר
במאגר מידע ממוחשב הרשום לפי חוק ונועד לשרת את החברה ואת העובדים          העובדים מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות בחוק.

3.8 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע של חברת "צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ" לצורך ניהול הפעילות, הקשר     והשירות מולו, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומיסרונים  הכוללים בין היתר הודעות, עדכונים, מסרים פרסומיים, קופונים והטבות. בנוסף המידע משמש אותנו לצורך ניתוחים סטטיסטיים עבור החברות עמן אנו עובדים.

3.9 כן ידוע לי כי מסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי וכי לא חלה עלי חובה         חוקית למסור את המידע, אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים עבורי. עם            זאת שמורה לי הזכות להימחק ממאגרי המידע הנ"ל בכל עת.

3.10 ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר  כי מידע מהמאגר עשוי להימסר לצדדים
שלישיים, לחברות המשתתפות בפעילות "צעדים ראשונים" כגון, ובין היתר, קימברלי  קלארק ישראל בע"מ,  פרוקטר אנד גמבל ישראל , אבוט מעבדות רפואיות בע"מ או מי מטעמם, טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ , שטראוס מים בע"מ, חברות בתחום הביטוח, חברות בתחום הדם הטבורי,די.בי.אס. שרותי לווין (1998) בע"מ, MMG טכנולוגיות בע"מ
חברות בתחום הטלמרקטינג ועשוי להיכלל גם במאגרי המידע שלהן,
למטרת דיוור ישיר ומתן הטבות בין היתר באמצעות sms, דוא"ל או
בדואר רגיל מחברת צעדים ראשונים ו/או מהחברות המשתתפות בפעילות.

3.11 באם אינך מעוניינ/ת להמשיך לקבל דיוור מסוג מסוים או בכלל מטעם חברתנו או
מטעם גופים הקשורים עימה, אנא שלח/י לנו בכל עת הודעת הסרה / ביטול באחד או
יותר מהאמצעים הבאים: שליחת מייל לכתובת info@first-steps.co.il.

פקס -077-3324475, מכתב לכתובת – ת.ד. 3424 הוד השרון  או באמצעות כפתור ההסרה בדיוור הנשלח אלייך.

4. סמכות השיפוט

השימוש באתר, וכל טענה בנוגע לתקנון, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של החברה באתר זה יהיו כפופים אך ורק לחוקי מדינת ישראל.
בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה או נוגעת לו וכל  טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לחברה בקשר לשימוש באתר ובהקשר לשירות הניתן באמצעות האתר תידון בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד