חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
לוגו צעדים ראשונים - שמים לב אלייך אמא
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
31/05/21
תקנון תחרות בדין– יוני 2021
תקנון תחרות "טיפים לכביסה" בחסות בדין – יוני 2019
1.
כללי
א. בין התאריכים 1-15/6/21 תערוך חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בעמוד הפייסבוק הנושא את השם "צעדים ראשונים" פעילות נושאת פרסים בין גולשי העמוד.
ב. במסגרת הפעילות יוזמנו הגולשים לכתוב בתגובות לפוסט טיפים לכביסה של הילדים הקטנים
ג. מתוך הגולשים שישתתפו בפעילות ובהתאם לתקנון זה ייבחרו 2 זוכות על ידי עורכת הפעילות על פי קריטריונים כמו מקוריות, יצירתיות, הומור וכו' ואלו יזכו במארז כביסה מפנק מתנת בדין (ראה "הפרס" להלן).
הוראות כלליות
2.
הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:
ה. "מוסרת הפרס" – חברת יוניליוור ישראל משווקת מותג בדין בישראל
ב. "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
ג. "משתתף/ת בפעילות" – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.
ד. "הפרסום" – ביום 01/06/21 יפורסם המבצע בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות.
ה. "הפעילות" – מבצע בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות לבחירת משתתפים שיזכו בפרס מתנת יוניליוור יצרנית בדין.
ו.הפרס" – 4 מארזי כביסה מפנק מתנת בדין. (שתי זוכות+שתי חברות שתויגו על ידי הזוכות)
ז. "זוכה בפרס" – משתתפים במבצע אשר עומדים בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה.
ט. לשון זכר בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.
ב. "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.
3.
תקופת הפעילות
הפעילות בתוקף החל מיום 01/06/21 וכלה ביום 15/6/21 (עד לשעה 24:00).
4.
התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:
ההשתתפות בפעילות מותרת לכל חבר עמוד "צעדים ראשונים" בפייסבוק, או באינסטגרם המחזיק בפרופיל פייסבוק אישי או בפרופיל אינסטגרם אישי, פעיל ואמיתי, המייצג אותו ואותו בלבד. פרופילים עסקיים, כפולים, מזויפים, וכאלה שאינם מייצגים אדם אמיתי ופרטי – לא יכולים להשתתף בפעילות זו.
למען הסר ספק מדובר בעמוד הפייסבוק בקישור https://www.instagram.com/firststeps100
בלבד, ולא באף עמוד ו/או קבוצה אחרים.
על מנת לזכות בפרס יש לרשום בתגובות מתחת לפרסום הפעילות בעמוד הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם של עורכת הפעילות טיפ מקורי כלשהו שקשור להסרת כתמים (איך מורידים כתם עיקש מהבגדים של הילדים, שמיכה, או מצעים וכו')
ויתור תביעות ו/או טענות
המשתתף מצהיר כי הוא יודע כי לחברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ אין כל קשר לפעילות מלבד מתן אישור להשתמש בעמוד הפייסבוק שלה לעריכת הפעילות ולקידומה.
המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ו/או מי מטעמה בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.
5.
בחירת זוכה
עם סיום המבצע תבחר עורכת הפעילות את הזוכים אשר רשמו את התגובה היצירתית ביותר/המשעשעת ביותר/המקורית ביותר/הייחודית ביותר/המרגשת ביותר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 16/06/21 בעמוד הפייסבוק ובאינסטגרם את שמות הזוכים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירו, ואולם, במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר תוך 48 שעות ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
הפרס יימסר לזוכים במשרדי עורכת הפעילות צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בדואר/בשליחות/במסירה אישית/במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שזוהה כדין.
בסעיף זה, "יצירת קשר":
קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.
6.
פירוט הפרסים
י. הפרס לזוכים הנו מארז כביסה מפנק מתנת בדין.
א. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.
ב. הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה (הזוכות מוזמנות להחליף ביניהן את הפרס לאחר קבלתו).
8.
אחריות:
א. התקנון יימצא במשרדי חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת הפעילות בכתובת היובלים 3 הוד השרון
ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.
ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
ד. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון הפייסבוק בעמוד עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.
ה. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לטיב הפרס כאמור, לאספקתו ולטיבו.
9.
שונות
א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה.
ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.
ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק של צעדים ראשונים כאמור.
ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.
ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.
פרטיות
10.
כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
11.
כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
12.
ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת
או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל.

13.

ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.
כללי
14.
עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
15.
עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
16.
עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
17.
חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
18.
כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב