חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
לוגו צעדים ראשונים - שמים לב אלייך אמא
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון תחרות "טעימות מצחיקות לבייבי" בחסות נוטריבולט בייבי נובמבר 2021

 1. כללי

א. בין התאריכים 10/11/21-23/11/21 תערוך חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם הנושא את השם "צעדים ראשונים" פעילות נושאת פרסים בין גולשי העמוד.

ב. במסגרת הפעילות יוזמנו הגולשים לכתוב בתגובות לפוסט סיפור מצחיק שקרה עם הבייבי בטעימות הראשונות.

ג. מתוך הגולשים שישתתפו בפעילות ובהתאם לתקנון זה ייבחרו 2 זוכים  על ידי עורכת הפעילות על פי קריטריונים כמו מקוריות, יצירתיות, הומור וכו' ואלו יזכו בנוטריבולט בייבי כולל המארז מיוחד של כלי אחסון למזון חם וקר ומשלוח עד הבית! (ראה "הפרס" להלן).

ד. האמור בסעיף 1 זה מהווה תיאור כללי. על המשתתפים לקרוא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון טרם השתתפותם בפעילות.

הוראות כלליות

 1. הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

א. "עורכת הפעילות" או "החברה" – חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ

ב. "מוסרת הפרס" – OIG ח.פ. 512724517 הגנן 8 מודיעין.

ג. "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ד. "משתתף/ת בפעילות" – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.

ה. "הפרסום" – ביום 14/1/21 יפורסם המבצע בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של עורכת הפעילות.

ו. "הפעילות" – מבצע בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של עורכת הפעילות לבחירת משתתפים שיזכו בפרס מתנת מוסרת הפרס.

ז. "הפרס" – שלוש (3) זוכות ב"בלנדר של נוטירובלט" הכוללת: נוטריבולט בייבי כולל המארז מיוחד של כלי אחסון למזון חם וקר ומשלוח עד הבית!, בהתאם למלאי הקיים אצל מוסרת הפרס באותה עת. כל משתתפת תוכל לזכות בערכה מפנקת אחת.

ח. "זוכה בפרס" – משתתפים במבצע אשר עומדים בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה.

ט. "תקופת הפעילות" – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

י. לשון זכר או נקבה בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.

 1. תקופת הפעילות

הפעילות בתוקף החל מיום 14/11/21 בשעה 13:00וכלה ביום 23/11/21 (עד לשעה 24:00).

 1. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בפעילות מותרת לכל חבר עמוד "צעדים ראשונים" בפייסבוק, או באינסטגרם המחזיק בפרופיל פייסבוק אישי או בפרופיל אינסטגרם אישי, פעיל ואמיתי, המייצג אותו ואותו בלבד. פרופילים עסקיים, כפולים, מזויפים, וכאלה שאינם מייצגים אדם אמיתי ופרטי – לא יכולים להשתתף בפעילות זו.

למען הסר ספק מדובר בעמוד הפייסבוק בקישור www.facebook.com/first.steps.il
או בעמוד האינסטגרם בקישור: https://www.instagram.com/firststeps100

בלבד, ולא באף עמוד ו/או קבוצה אחרים.

על מנת לזכות בפרס יש לרשום בתגובות מתחת לפרסום הפעילות בעמוד הפייסבוק או בעמוד האינסטגרם  של עורכת הפעילות תשובה קצרה לשאלה הבאה:
"הסיפור הכי מצחיק שקרה לך עם הבייבי שלך בשלב הטעימות הראשונות 🤭"

ויתור תביעות ו/או טענות

המשתתף מצהיר כי הוא יודע כי לחברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ אין כל קשר לפעילות מלבד מתן אישור להשתמש בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם שלה לעריכת הפעילות ולקידומה.

המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ, מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.

 1. בחירת זוכה

עם סיום המבצע תבחר עורכת הפעילות את הזוכים אשר רשמו את התגובה היצירתית ביותר/המשעשעת ביותר/המקורית ביותר/הייחודית ביותר/המרגשת ביותר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 23/11/21 בעמוד הפייסבוק ובאינסטגרם את שמות הזוכים. החברה תנסה ליצור קשר עם הזוכים בפרס, באמצעות התקשרות לפרטים שהותירו, ואולם, במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר תוך 48 שעות ממועד זכייתו ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בהגרלה כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

הפרס יימסר לזוכים במשרדי עורכת הפעילות צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בדואר/בשליחות/במסירה אישית/במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שזוהה כדין.

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

 1. פירוט הפרסים

א. הפרס לזוכים הנו "בלנדר נוטריבולט" כהגדרתו בסעיף 2(ז) לעיל.

ב. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.

ג. הזכייה במבצע הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה (הזוכות מוזמנות להחליף ביניהן את הפרס לאחר קבלתו).

 1. אחריות:

א. התקנון יימצא במשרדי חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת הפעילות בכתובת היובלים 3 הוד השרון

ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ד. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של חשבון הפייסבוק ו/או אינסטגרם בעמוד עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת מבצע זה ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

ה. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות, לרבות בכל הקשור התגובה והתיוג שבחר לעשות כחלק מהשתתפותו בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף (לרבות עוגמת נפש), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר נגרמו ו/או יגרמו למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות או בכל חלק ממנה ו/או עם הזכייה או אי-הזכייה בפרס ו/או בקשר עם פרסום התוכן בעמודי עורכת הפעילות ו/או בקשר עם נזק כלשהו שנגרם למשתתף על ידי צד שלישי כלשהו בעמודי עורכת הפעילות..

 1. שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.

ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.

ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בעמוד הפייסבוק ו/או אינסטגרם של צעדים ראשונים כאמור.

ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

פרטיות

 1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.
 2. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.
 3. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות, וכי הוא ישמש אותה בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת דואר אלקטרונית לכתובת [email protected] או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל.
 4. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.

כללי

 1. עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.
 2. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.
 3. עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.
 4. חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
 5. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב