Search
Close this search box.
לוגו צעדים ראשונים - שמים לב אלייך אמא
Search
Close this search box.

תקנון תחרות כנס בילינסון 24/5/24 בשיתוף עיריית גני תקווה 
1. תאור הפעילות כללי

א. בתאריך 24/5/24  תערוך חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ בכנס הריון ולידה של בלינסון פעילות נושאת פרסים בין באי הכנס.

ב. במסגרת הפעילות יוזמנו המשתתפים בכנס  לכתוב בטופס המיועד לתחרות סיפור קצר על נושא מסויים שיוגדר בכנס באמצעות טופס .

ג. מתוך הגולשים שישתתפו בפעילות ובהתאם לתקנון זה יזכו בפרסים  על ידי עורכת הפעילות על פי קריטריונים כמו מקוריות, יצירתיות, הומור, עניין וכו' ואלו יזכו

(ראה "הפרס" להלן)

ד. האמור בסעיף 1 זה מהווה תיאור כללי. על המשתתפים לקרוא בעיון את התנאים המפורטים בתקנון טרם השתתפותם בפעילות.

ה. לחברת צעדים ראשונים ולצוות המנהל את התחרות יש שיקול דעת מלא מי יהיה חבר השופטים, צעדים ראשונים אינה חייבת לפרסם מיהו חבר השופטים ו/או מספר השופטים, חבר השופטים רשאי אך לא חייב לנמק את בחירתו, הבחירה הינה סופית ולא ניתן לערער עליה.

הוראות כלליות

  1. הגדרות למונחים הבאים בתקנון זה תהא ההגדרה המפורטת לצדם להלן:

א. "עורכת הפעילות" או "החברה" – חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ

ב. "מוסרת הפרס – כל חברה מוסרת את הפרס אותו בחרה עבור הכנס.

ג. "הוראות הפעילות" – ההוראות המופיעות בתקנון זה לפי העניין.

ד. "משתתף/ת בפעילות" – משתתף הוא מי שהגדירה עורכת הפעילות כמי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות זו, כפי שמפורט בסעיף 4 להלן.

ה. "הפרסום" – ביום 24/5/24 יפורסמו הזוכים/זוכות באולם ההרצאות.

ו. "הפעילות" – תחרות בכנס הריון ולידה של בילינסון בשיתוף עיריית גני תקווה.

ז. "הפרס" – פרסים של החברות המשתתפות בכנס.

הפרסים יימסרו בהתאם למלאי הקיים אצל מוסרת הפרס באותה עת. כל משתתפ/ת תוכל לזכות בפרס אחד

ח. "זוכה בפרס" – משתתפים בתחרות אשר עומדים בתנאי ההשתתפות כפי שמופיעים בתקנון זה. פרס אחד למשפחה.

ט. "תקופת הפעילות" – התקופה האמורה בסעיף 3 שלהלן.

י. לשון זכר או נקבה בתקנון זה הינה לנוחיות בלבד. התקנון פונה לשני המינים כאחד.

  1. תקופת הפעילות

הפעילות בתוקף החל מיום 24.5.24 בשעה 08:30 וכלה ביום24.5.24 בשעה 10:30 . לאחר שעה זו לא ניתן יהיה להשתתף בתחרות.

  1. התנאים להשתתפות בפעילות ולזכייה בפרס:

ההשתתפות בפעילות מותרת רק למשתתפים  שנכנסו לאולם ההרצאות ומילאו את הטופס באופן מלא  ותקין ונכחו באולם ההרצאות בעת הקראת שמות הזוכים.

למען הסר ספק מדובר בעמוד הטופס  בקישור https://www.first-steps.co.il/he/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%91%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%9f/

בלבד, ולא באף טופס אחר .

על מנת לזכות בפרס יש לרשום בתגובות את התשובה לשאלה בטופס בסעיף 4 להלן 

ויתור תביעות ו/או טענות

המשתתף מצהיר כי הוא יודע כי לחברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ אין כל קשר לפעילות מלבד עריכת התחרות עבור כנס בילינסון להריון ולידה

המשתתף בפעילות מוותר על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ, מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן בגין השתתפות בפעילות ו/או בכלל.

  1. בחירת זוכה

עם סיום התחרות תבחר עורכת הפעילות את הזוכים אשר רשמו את התגובה היצירתית ביותר/המשעשעת ביותר/המקורית ביותר/הייחודית ביותר/המרגשת ביותר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

עורכת הפעילות תפרסם בתאריך 24/5/24 בין השעות 11:00 – 12:30  באולם הכנסים במרכז הבמה את שמות הזוכים.  עורכת התחרות תזמין את הזוכים לקבל את הפרס על הבמה  במידה ולא ייווצר עם מי מהזוכים קשר או לא יהיו נוכחים באולם הכנסים ו/או הזוכה אינו עומד בתנאי ההשתתפות בתחרות כאמור בסעיף לעיל, ייפסל הזוכה ולא תהיה לו זכות או טענה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה. והפרס יימסר לזוכה הבא בתחרות .

הפרס יימסר לזוכים על ידי החברות נותנות הפרסים בדואר/בשליחות/במסירה אישית/במשרדי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר שזוהה כדין.

בסעיף זה, "יצירת קשר":

קיום שיחה בפועל עם הזוכה. פרסום פרטי הזוכה בפרס הינו תנאי יסודי והכרחי לזכות לקבלת הפרס.

בהתאם לשיקול דעת מארגנת התחרות על זוכה להציג תעודה מזהה לזיהוי בעת מסירת הפרס

  1. פירוט הפרסים

א. הפרס לזוכים הנו כהגדרתו בסעיף 2(ז) לעיל.

ב. הפרס הנו קבוע ואינו ניתן להחלפה. אין אפשרות להמיר את הפרס.

ג. הזכייה בפרס הנה אישית ולא ניתנת להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה ערך ו/או להעברה/הסבה לכל אדם אחר שאינו הזוכה (הזוכות מוזמנות להחליף ביניהן את הפרס לאחר קבלתו).
הזכייה הינה למשפחה, לא ניתן לזכות בשני פרסים במשפחה אחת. 

  1. אחריות:

א. התקנון יימצא במשרדי חברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ניתן לעיין בתקנון זה במשרדי עורכת הפעילות.

ב. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או מוסרת הפרס ו/או מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של שרתי אתר האינטרנט, על כל מרכיביהם ו/או לפעילותו התקינה של האתר ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר יגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

ג. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את זמני הפעילות ו/או אופי הפעילות ו/או כל שינוי אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ד. למען הסר ספק, בסיס הנתונים של אתר צעדים ראשונים בעמוד עורכת הפעילות יהווה ראיה מכרעת בכל הקשור לקליטת פרטים במסגרת התחרות ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

ה. ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותו הבלעדית של המשתתף בפעילות, לרבות בכל הקשור התגובה והתיוג שבחר לעשות כחלק מהשתתפותו בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס ו/או מי מטעמן לא ישאו באחריות לכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף (לרבות עוגמת נפש), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר נגרמו ו/או יגרמו למשתתף עקב ו/או בקשר עם השתתפותו ו/או אי השתתפותו בפעילות או בכל חלק ממנה ו/או עם הזכייה או אי-הזכייה בפרס ו/או בקשר עם פרסום התוכן בעמודי עורכת הפעילות ו/או בקשר עם נזק כלשהו שנגרם למשתתף על ידי צד שלישי כלשהו בעמודי עורכת הפעילות..

  1. שונות

א. כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה ולהיפך.

ב. עורכת הפעילות תהא רשאית להודיע על שינוי מבנה, תוכן, נהלים, תאריכי מבצע, פרס וזכייה, צורת החלוקה של הפרס.

ג. תוצאות הפעילות יפורסמו בתום הכנס באולם הכנסים במרכז הבמה .

ד. תוצאות הפעילות הינן סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

ה. אין אפשרות להמיר או לשנות את הפרס ואופן מסירתו בכל אופן שהוא.

ו. למען הסר ספק יובהר, כי עורכת הפעילות מחויבת אך ורק ע"פ האמור בתקנון זה, והוראותיו תגברנה על כל מצג ו/או הוראה אחרת כלשהי, בעל-פה או בכתב.

פרטיות

  1. כל משתתף מצהיר כי יש בידיעתו כי כל הפרטים, התמונות והנתונים שהוא מוסר במסגרת הפעילות הינם נכונים, מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות התקנון או כל דין.

  1. כל משתתף מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת הפעילות, נעשה באופן וולונטרי ומרצונו החופשי.

  1. ידוע למשתתף והוא מאשר, כי המידע האישי שמסר ו/או ימסור במסגרת הפעילות יישמר וייכלל במאגרי המידע של עורכת הפעילות,צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ והחברות המשתתפות בכנס:בייבי לינק בע"מ, מועדון היולדות של בילינסון, בית חולים בלינסון, איי.בי.בי. גרופ, עירית גני תקווה,קימברלי קלארק , ניאושופ שיווק והפצהקבוצת ניאופארם, או שמונה ישראל בע"מ, מיננה בע"משיווק ממוקד ארדו משאבות חלבסוכנויות בתחום הביטוח, ד"ר סמואלוב ,צירים, ד"ר קיי, פיור ויזן בע"מ, ביבי סטאר, פאלס אנד מור , מאמי קר וכי הוא ישמש אותן בין היתר לצורך דיוור ישיר, לרבות משלוח דברי פרסומת ועדכון בדבר הנחות, שירותים, הצעות ומבצעים (לרבות באמצעות דוא"ל, טלפון, מסרונים וכו'). אישור כאמור יהיה ניתן לביטול בכל עת על ידי שליחת בקשת ביטול באמצעות הודעת מייל לתיבת מייל רשמית ותקינה של החברה ממנה נשלח המסרון/דוא"ל/הודעת ווטס  אפ/שיחה טלפונית  ו/או באמצעות לחיצה על קישור מתאים בגוף המייל.

  1. ידוע למשתתף והוא מאשר כי עורכת הפעילות והחברות המשתתפות בכנס רשאיות לעשות שימוש במידע האישי לצורך יצירת קשר עם המשתתפים וכן לכל צורך נוסף מסחרי או עסקי אחר עליו תחליט החברה, לרבות למשלוח עדכונים.
  2. משתתפי הכנס מודעים לכך שבעת הכנס הפרונטלי מתבצעים צילומים של הארוע.
   הצילומים הינם ספטנטניים וכוללים גם את באי הכנס. הינך מודעת לכך שהצילומים עולים לרשתות החברתיות ומאשרת בזאת לחברת צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ולמועדון יולדות בלינסון ולעיריית גני תקווה לעשות שימוש בתמונות מהכנס לפרסמם ברשת החברתית לסוגיה, אינסטגרם, טיקטוק, פייסבוק, אתר האינטרנט דיוורים ומיילים. 

כללי

12. עורכת הפעילות לא תהא אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות ו/או ממי שנמנעה ממנו האפשרות למימוש ההטבה.

13. עורכת הפעילות ו/או מוסרת הפרס שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל את מימוש הזכייה, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב ו/או לבטל את הענקת הזכייה.

14. עורכת הפעילות רשאית לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, ולהפסיק בכל עת את הפעילות ו/או לבטל את הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת אף ללא הודעה מראש.

15. חרגה עורכת הפעילות מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב אותה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.

16. כל מחלוקת ו/או סכסוך ו/או תובענה בנושא תקנון זה תהיה בתחום סמכותו הבלעדי של בית המשפט המוסמך בתל אביב