Search
Close this search box.
לוגו צעדים ראשונים - שמים לב אלייך אמא
Search
Close this search box.

 

הגדרות:
ברוכים הבאים לחנות המקוונת של אתר first-steps.co.il , המופעל על ידי חברת “צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע"מ ”.ח.פ. 514310556(להלן “החברה”). האתר מאפשר רכישה מקוונת, online באמצעות רשת אינטרנטית של מוצרים המשווקים על ידי החברה

משתמש באתר – בגיר בן 18 ומעלה, בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה, תושב מדינת ישראל. בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
1. מבוא
אתרwww.first-steps.co.il  (להלן “האתר”) המופעל ע”י החברה  והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, לרבות כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. ומהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי תקנון זה
הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעולתה בכל עת ולעדכן ו/או לשנות ו/או למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי .מובהר, כי כל שינוי ו/או תוספת כאמור יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו, וככל שהמשתמש אינו מסכים לכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא תנאי שימוש אלה בעיון רב, שכן נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו הנוסח המפורסם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי שימוש אלה, יגברו ויחולו הוראות תנאי השימוש.

המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיינה לצורך אישי או בלתי מסחרי.

הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש ו/או שהצטבר אודותיו, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ותנאי שימוש אלה.

קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן “התוכן” או “התכנים”), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, לבצע הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות אשר טרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם (“Domain”), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין החברה, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.

3.. תוכן האתר
האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’). כוונת החברה היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק, אולם יתכן כי התוכן אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן.

אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

באתר עשויים להיכלל קישורים (‘לינקים’) לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלו אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלו, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר ולמטרת המחשה בלבד. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו בהקדם, בהתאם לצורך. כמו כן, לאור ההיתכנות כי בקטלוג מוצרים רחב ומגוון כל כך תהיינה שגיאות בתום לב הנובעות מטעויות אנוש, מוזמנים משתמשי האתר טרם ביצוע ההזמנה לפנות לאחד מנציגי שירות הלקוחות של החברה, באמצעות עמוד ה’צור קשר’, או באמצעות טלפון, במספר:09-7902306. בכל מקרה, תיאור המוצר גובר על התצלום המופיע ליד המוצר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של ” www.ardo.co.il ” ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

.4ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר .

5. שימוש באתר
המשתמש יודע כי השימוש באתר, פרסום שמו, תגובתו, התייחסותו, דירוג המוצרים, התיוג, והעלאת תכנים לדף הפייסבוק חשופים לציבור. החברה יכולה לעשות שימוש בכל תגובה, פרסום , תיוג ותמונה שתעלה ע”י המשתמש, והמשתמש לא יוכל לתבוע ולסרב לפרסום.
החברה רשאית לפסול או להימנע מלפרסם באתר כל תגובה או משוב הפוגעות בשמה.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר החברה, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את אתר החברה, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת אתר החברה ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת אתר החברה למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן (יש להוסיף קישור), או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה   וכן אפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה “הסר”;

שימוש אסור באתר

ללא מתן הרשאה כתובה מראש על-ידי החברה, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר;

להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;

להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר;

להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו;

לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים;

לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד;

שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.

אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

6. רישום לדיוורים, למאגר לקוחות ולכנסים מטעם משאבות חלב ארדו ישראל
לצורך הרישום יש למסור פרטים אישיים. המידע שנמסר יאוחסן וישמר במאגר מידע ממוחשבשל ארדו ישראל ושל צעדים ראשונים יזמו ושיווק בע”מ  בבעלות החברה,הרשום לפי החוק ונועד לשרת את החברה ואת העובדים והלקוחות/ספקים העובדים מולה באופן שוטף לצורך מימוש מטרות המאגר המאושרות כחוק.

ידוע לכל משתמש הנרשם לאתר כי המידע שנמסר על ידו ייכלל במאגר המידע של צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע”מ ושאל ארדו ישראל. לצורך ניהול הפעילות, הקשר והשירות מולו לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו, משלוח דברי דואר ומסרונים’ כלולים בין היתר הודעות, עדכונים מסרים, פרסומים, קופונים והטבות, סקרים ו/או כל מידע אחר.
בנוסף המידע משמש לצורך נתונים סטטיסטיים עבור החברות עמן אנחנו עובדים.
ידוע לכל משתמש הנרשם לרשימת הדיוור של האתר מטעם החברה נרשם לשתי קבוצות דיוור:
1. עבור החנות המקוונת www.ardo.co.il.

2 עבור מאגר המידע צעדים ראשונים יזמות ושיווק בע”מ.
במידה והמשתמש מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור עליו להסיר עצמו מהרשימה הספציפית אליה נרשם ו/או משתיהן.
המשתמש באתר, שנרשם לרשימת הדיוורים מודע לכך שהסרה מרשימת דיוורים אחת אינה מונעת המשך שליחת דיוורים מרשימה שנייה. במידה וברצונו להימנע מקבלת דיוורים עליו להסיר עצמו גם מהרשימה השנייה.
כן ידוע לכל משתמש כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו וכי לא חלה חובה חוקית למסור את המידע אולם הדבר נדרש לצורך מתן השירותים. עם זאת שמורה לו הזכות להימחק ממאגרי המידע בכל עת.
באם אינך מעונין להמשיך ולקבל כל דיוור מסוג כלשהו או בכלל מטעם חברתנו אנא שלח בכל עת הודעת הסרה/ביטול באחד או יותר מהאמצעים הבאים : באמצעות לחיצה על לחצן ההסרה שמופיע בתחתית הדיוור. ניתן גם לשלוח הודעה לכתובת [email protected]. אבל מובהר בזאת כי ידוע למשתמש כי תיבת מייל זו מיועדת גם לצרכים נוספים של גולשים, וכי ההסרה תתבצע ידנית ועל כן ההסרה עלולה להתעכב מספר ימים.

8. גילוי נאות
באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) לצורך תפעולו השוטף והתקין, אימות פרטים, ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר על מנת להתאימו להעדפותיו האישיות של המשתמש, ניתוח קליקים וזמן שהייה, התאמת פרסומות אף בגלישתו באתרים אחרים ולצרכי אבטחת מידע.

קבצי קוקיז הם קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מקבצי הקוקיז יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. המידע בקבצי הקוקיז מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח כי רק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

ככל שאינך מעונין לקבל קבצי קוקיז, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, כי נטרול קבצי הקוקיז עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה.

העברת מידע לצד שלישי

החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;

לצורך העברתם לספקי המוצרים על מנת להשלים את פעולת ההזמנה אשר ביצע המשתמש באתר, ככל שיהא צורך בכך;

במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם החברה;

בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות אתר החברה ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתנאי שימוש אלה.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי אתר החברה ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר החברה באופן מוחלט.

החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה”ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע ההזמנה לבין שרתי אתר החברה.

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את אתר החברה, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר החברה לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על אתר החברה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על אתר החברה ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

כך, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי אתר החברה ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, כי אתר החברה יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי אתר החברה ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הנך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל אחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בתנאי שימוש אלה. החברה תשתדל ותעשה כל מאמץ להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

רכישת פריטים באתר
האתר מציע למשתמשים אפשרות הזמנת מוצרים מתוך קשת רחבה של מוצרים מגוונים בתחום בהנקה הלידה וההורות. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והמשתמש הזמין מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו, המחיר הקובע שעל פיו יחויב המשתמש יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידו.

מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, ככל שיהיו כאלה, יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ) כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני הזמנתם חלה על המשתמש בלבד ולפיכך, החברה ממליצה למשתמש לבצע בדיקה של מחירי השוק טרם ביצוע כל פעולה באתר, לרבות הזמנת מוצרים בו.

באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, החברה תודיע למשתמש כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה החברה תודיע למשתמש על ביטול מכירת אותו מוצר, או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.

החברה משקיעה מאמצים רבים כדי שהמוצרים המופיעים למכירה באתר יהיו מעודכנים באופן רציף ומדויק. היה ומחמת טעות שבתום לב, המוצר אותו קיבל המשתמש, אינו תואם את המוצר המופיע באתר, תינתן למשתמש האפשרות לבחור בין להחזיר את המוצר ולקבל במקומו את המוצר אותו הזמין, ככל שקיים במלאי החברה וניתן לספקו בפועל, לבין ביטול ההזמנה וקבלת כל הסכומים שנגבו ממנו בגין המוצר.

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד, למעט כרטיס דיינרס, ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמשתמש.

על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

⦁ רכישת הפריטים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה – המשתמש יבחר את הפריט ו/או הדגם , לכל פריט יוצג מחיר המוצר, החברה רשאית לעדכן את מחיר הפריט מעת לעת, להוסיף או להשמיט פריטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי
⦁ רכישת הפריטים מהאתר תבוצע באמצעות כרטיס אשראי, למעט כרטיס דיינרס.
ידוע שלצורך סליקה החברה משתמשת בשירותי חברת סליקה חיצונית מאובטחת ברמה הגבוהה ביותר לפי תקן PCI Level1.
⦁ המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ בשיעור כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש
⦁ במידה והרכישה לא הושלמה והמחיר עודכן- יהא המחיר הקובע, המחיר שבעדו הושלמה ובוצעה עסקת האשראי
⦁ על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה, על הלקוח להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדויק לרבות : שם פרטי, שם משפחה, כתובת מלאה (עיר, רחוב, מיקוד), טלפון, כתובת מייל, מס’ כרטיס אשראי
⦁ השלמת העיסקה מותנית בכך שהמוצרים קיימים במלאי, במידה והמוצר אזל מהמלאי החברה תהא רשאית להודיע על ביטול הזמנה ולא תהא זו עילה לתביעה ו/או פיצוי כספי או אחר.

שעות פעילות האתר

הזמנה באתר אפשרית 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת.

שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, הינן בהתאם למפורסם באתר האינטרנט של החברה: www.first-steps.co.il. כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 09:00-16:30  יום ו’ וערבי חג: סגור.

מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

אחריות החברה

החברה עושה מאמצים רבים כדי לספק חוויית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כמות שהם ובכפוף לזמינותם (‘As Is’ ו- ‘As Available’). החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שהחברה אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.

החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.

שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת הזמנת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי החברה עקב שיבוש כאמור.

המשתמש יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המשתמש בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיו”ב.

החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

נזק אשר ייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו לו מוצרים פגומים או שאינם תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה מכל סוג שהוא לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המשתמש.

הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.

אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי שימוש אלה.

ציות לתנאים ושיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו ו/או במוצר ובכל שימוש בו, לרבות תנאי שימוש אלו.

המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; או שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו ו/או במוצר, לרבות הפרת תנאים אלו.

אספקת המוצר
אספקת המוצרים אשר הוזמנו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה תיעשה על-ידי בחירת המשתמש בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש, לכתובת אותה הזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר ו/או כתובת אחרת, והכל בתוך שטח מדינת ישראל, ובכפוף לכך כי זכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.

במידה שיתברר לחברה כי היא ו/או כל מי מטעמה, לרבות כל אמצעי שילוח שהוא, אינה יכולה במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה למשתמש את מלוא התמורה אשר שילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

ניתן לבחור באספקת הפריטים המוזמנים:
ישירות לכתובת הבית ו/או ליעד אחר:
⦁ באמצעות חברת שליחויות עד בית הלקוח כרוך בתשלום של 35 ₪
באמצעות נקודת איסוף הקרובה לבית הלקוח בהתאם לרשימה סגורה לבחירת הלקוח בתשלום של 25 ש"ח E.POST
⦁ ברכישה מעל 290 ₪ השילוח יבוצע ללא תשלום נוסף וכלול במחיר המוצרים שנקנו ברכישה אחת.
⦁  איסוף ממשרדי החברה לא יזכה את הלקוח בהחזר כלשהו/הטבה
איסוף עצמי
ניתן לאסוף את המוצרים ממשרדי החברה ברחוב חנה סנש, הוד השרון, בתיאום מראש.

אספקת הפריטים באמצעות שליחות תבוצע בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ואישורה ע”י חברת האשראי.
החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים. לפיכך החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מובן מאליו כי מוצר אשר לא יסופק על ידי החברה לא יחויב

החברה אינה ולא תהא אחראית בגין עיכובים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם במשתמש או בחברת השליחויות, תהא אשר תהא, לרבות, אך לא רק, עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם המשתמש. מובהר, כי עיכוב כאמור, הנובע מכל סיבה שהיא אשר אינה תלויה בחברה, לא ייחשב כהפרת התחייבותה של החברה לאספקת המוצר.

בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של המוצרים, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

מובהר בזאת, כי ככל שבעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המשתמש ו/או מי מטעמו במען המצוין בהזמנת המוצרים על ידי המשתמש, תוחזר ההזמנה לחנות. עוד מובהר, כי על המשתמש תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המשתמש לא תפטור אותו מתשלום עבור ההזמנה אשר בוצעה על ידו. להסרת ספק, במשלוח המוצרים בשנית יחויב המשתמש בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

אריזת המוצרים המוזמנים תעשה כפי שייראה לחברה לנכון ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, ולא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
לא תתאפשר אספקת מוצרים מחוץ לשטח מדינת ישראל
לא תתאפשר אספקה בימי שישי, שבת ערבי חג, וחג
שעות פעילות השילוח 08:00 – 18:00 בתיאום מראש
מסירתם של משלוחים לאזורים חריגים תתבצע בתוך 5 ימי עסקים.
ישובים חריגים כגון : ישובים מעבר לקו הירוק או ישובים רחוקים כגון יישובי רמת הגולן, וגבול צפוני/ישובי המגזר הערבי/ישובי בקעת הירדן/ישובים מעבר לקו הירוק/יישובי עוטף עזה/אילת וים המלח/ישובי הערבה
אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען כגון, לא נמצא במעונו, סירוב, טעות בכתובת וכיו”ב לא תבוא במניין הימים למסירת המשלוח.
הודעה על נזק תתקבל תוך 48 שעות מקרות הנזק.
מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר/מוצרים ככל שיהיה איחור באספקה הלקוח יהיה זכאי לביטול העסקה כולל החזר דמי משלוח.
עם זאת אי עמידה במועדי האספקה לא תקנה לרוכש זכות לפיצוי.

מדיניות ביטול והחזרת מוצרים
החזרת ואו החלפת מוצרים
כל משתמש שהזמין מוצר שנרכש אונליין מהאתר רשאי לבטל את העסקה
ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981(להלן "החוק")ובתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש מכל סוג שהוא ובתנאי שהמוצר ארוז באריזתו המקורית ומצורפת חשבונית/קבלה מקורית כהוכחה לקניה באתר. מובהר, כי על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו, וככל שיש בו פגם או נגרם לו נזק, עליו לדווח על כך לחברה לא יאוחר מ 14 ימי עסקים. להסרת ספק, לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים / פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שאלה לא נמסרו באופן פגום ו/או מקולקל על-ידי החברה. ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצר אשר הוזמן באתר ניתן לביטול באמצעות הודעה בכתב לחברה, בה יפורטו שמו המלא ומספר תעודת הזהות של המשתמש המבטל (להלן “הודעת הביטול”), לרבות באמצעות דוא”ל, והכל בהתאם להוראות החוק. על הקונה להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. להסרת ספק, כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר שמקורו בחברה, תחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים מעבר לעלות המשלוח בגין ההחזרה. באם הקונה יבחר להחזיר את המוצר בעצמו ישלים את דמי המשלוח עבור קבלת המוצר בסך של 35 ש”ח  בנוסף לדמי הביטול הקבועים בחוק.  המוצר יוחזר על ידי שליח  ובאמצעות חברת השליחויות עימה הגיע המוצר במקור. או באופן עצמאי על ידי הלקוח. עלות המשלוח במקרה זה תחול על המשתמש המבטל בסך של 35 ש”ח.

מובהר בזאת שחלק מהמוצרים הנמכרים באתר מוגדרים מוצרי אמ”ר: כגון ולא רק משאבות חלב ידניות, משאבות חלב חשמליות, רפידות הנקה, חלקי חילוף למשאבות , חזיות, מטעמי היגיינה לא תינתן החזרת מוצרים אלו לאחר פתיחה ו/או שימוש במוצר.

יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור לעיל יהיו בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת.

ביטול עסקה על-ידי החברה

מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימשו אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד מכל סוג שהוא ולא תהא למשתמש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה:

במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון”, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

בכל עת לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה, ובלבד שתמסור על כך למשתמש הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב המשתמש בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המשתמש בהתאם להזמנה אשר שונתה.

מבצעי מכירות באתר

מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

המבצעים הנערכים באתר, הינם במסגרת מכירות באתר בלבד. החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במקומות אחרים, יהיו אשר יהיו.

במידה שהחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו באתר, אזי שהמבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מובהר, כי מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

שירות לקוחות
לבירורים, פניות ושאלות ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון : 09-7902306 או לתיבת מייל [email protected]
בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 – 16:30 לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג.
אזור שיפוט
בעת שנעשה שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.
שונות
תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ו/או במוצר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר, בתוכנו ובמוצר.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו ו/או בתוכנו ו/או במוצר על-ידי המשתמש, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.14